Vilkår for brug

Aftalen gælder for dit abonnement, et eller flere af Makes tjenester (Tjenesten), som Kunden kan bruge til at kommunikere med Kundens kontakter (Modtager). Tjenesten kan også omfatte statistik om Modtagerens respons på kommunikation, samt mulighed for offentliggørelse gennem forskellige kanaler på internettet.

Aftalen er indgået mellem Kunden og Make AS, Norsk organisasjons nummer: 993 555 002 (Make). Ved at bruge Tjenesten accepterer Kunden denne aftale. Brud på aftalen kan medføre at Make lukker Kundens adgang til Tjenesten. Spørsmål om vilkårene skal sendes til support@make.as

1. Kundens plikter

 • Kunden skal være en virksomhed (CVR) og virksomheden skal oplyse de påkrævede oplysninger for at blive registreret som kunde hos Make. Kunder registreret af “bots” eller ved hjælp af andre automatiserede metoder er ikke tilladt.
 • Den person der bruger Tjenesten på vegne af Kunden skal være over 18 år.
 • Tjenesten må kun bruges af den virksomhed der er registreret som Kunde, og Kunden må ikke bruge Tjenesten som led i leverance til andre virksomheder eller personer.
 • Kunden er ansvarlig for sikkerhed relateret til Kundens brugernavn og adgangskode til login til Tjenesten.
 • Kunden er ansvarlig for at sikre at alt indhold der sendes af Tjenesten er lovligt og anstændigt, og at Tjenesten udelukkende anvendes til lovlige formål.
 • Kunden skal følge Makes retningslinjer for antispam. Se antispam retningslinjer her.
 • Kundens abonnement er begrænset til retten til at bruge Tjenesten som beskrevet af Make.

2. Betaling

 • Faste og løbende licenser forudbetales for en periode på enten 1, 6 eller 12 måneder.
 • Løbende licens kan opsiges helt frem til udløbsdatoen for den eksisterende periode. Hvis opsigelsen ikke modtages før udløbsdato, fornys licensen automatisk med samme periodelængde.
 • Fakturaen sendes elektronisk til den email som Kunden har registreret på abonnementet. Alle priser er ekskl. moms. (For kunder udenfor Norge pålægges der ikke moms på eksisterende priser.)
 • Ved opgradering i løbet af en løbende licensperiode starter ny periode af samme længde og Kunden krediteres for den resterende tid af Kundens eksisterende periode.
 • Ved opsigelse eller nedgradering i løbet af en periode krediteres Kunden ikke mellemværende for den resterende tid af kundens eksisterende periode.

3. Ansvar og risiko vedrørende Tjenesten

 • Tjenesten leveres “som den er” og Kundens brug af Tjenesten er på egen risiko.
 • Make kan ikke holdes ansvarlig, hverken direkte eller indirekte for tab på grund af brugen af Tjenesten eller manglende evne til at bruge Tjenesten.
 • Makes ansvar for mangler i Tjenesten eller at Kunden ikke kan benytte Tjenesten som angivet, er begrænset til tilbagebetaling af den resterende tid af Kundens abonnement.
 • Ved overskridelse af tildelt lagerplads kan Make deaktivere Kundens adgang til Tjenesten.
 • Kunden skal holde Make skadesløs for krav fra Modtager eller anden tredjepart, hvor kravet stammer fra Kundens brug af Tjenesten.

4. Afslutning og nedgradering

 • Kunden kan til enhver tid nedgradere eller annullere abonnementet. Ændringen træder i kraft fra udløbet af den eksisterende periode.
 • Make kan opsige abonnementet med virkning fra 3 måneder efter varsling er givet.
 • Hvis Kunden misligholder denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at kunden benytter sig af Tjenesten til ulovlige eller upassende udsendelser og offentliggørelser) kan Make opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.
 • Nedgradering af abonnementet kan medføre tab af indhold, funktioner eller kapacitet i Tjenesten.
 • Opsigelse af abonnementet vil medføre sletning af Kundens konto. Alle oplysninger som f.eks nyhedsbreve, statistik, oplysninger om Modtager osv. vil blive slette når Kundens konto slettes. En slettet konto kan ikke gendannes.

5. Forholdet til Persondataloven

 • Make og Kunden forpligter sig til at tilgodese Modtagers rettigheder i overensstemmelse med Persondataloven.
 • Det er Kunden som er dataansvarlig, jf. § 3 stk 4 og det er Kunden der har ansvaret for gyldigt behandlingsgrundlag (samtykke) fra Modtager.
 • Behandlingsgrundlaget må omfatte kommunikation med Modtager samt statistik og offentliggørelse.
 • Make er databehandler, jf. § 3 stk 5 og for databehandling gælder følgende:
  • Make må ikke behandle oplysninger om Modtager på anden måde end Kunden bestemmer. Aktuelle oplysninger er Modtagers navn og email, samt andre oplysninger om Modtager som Kunden registrerer på sin konto i Tjenesten.
  • Make kan ikke benytte oplysningerne om Modtager som Kunden registrerer på sin konto i Tjenesten på anden måde end at arkivere oplysningerne på kundens konto, samt sikre at Tjenesten gør oplysningerne tilgængelig for Kunden.
  • Kunden kan til enhver tid beslutte at Make straks skal ændre eller slette oplysninger om en, flere eller alle Modtagere.
  • Det er kundens ansvar at følge op på anmodninger fra Modtager. Eventuelle anmodninger fra Modtager som Make modtager, sendes til Kunden så hurtigt som muligt.
  • Kundens brug af Tjenesten kan medføre at overførsel af oplysninger om Modtager ikke krypteres.
  • Make benytter underleverandører der leverer nødvendig hardware, software, netværks- og lagringsteknologi samt anden teknologi, der kræves for at køre Tjenesten. Make tillader ikke underleverandører ret til at bruge oplysninger om Modtager, udover mulig adgang som følge af underleverandørens leverance til Make. Kunden kan bede Make om at redegøre for hvilke underleverandører der benyttes.

6. Andet

  • Make har ret til at ændre vilkårene i denne aftale. Fortsat brug efter at Make har varslet om ændringerne indebærer Kundens accept af ændringerne.
  • Denne aftale er gyldig indtil den opsiges af en af parterne, og uanset årsagen frem til Make har slettet alle oplysninger om Modtager.
  • Hvis Make undlader at gøre en ret gældende efter denne aftale, skal det ikke forstås som at Make har givet afkald på retten.
  • Denne aftale reguleres af norsk lov med Oslo tingrett som værneting. Dette gælder også efter aftalens ophør.